🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #500K

Code Gửi Mail

Dưới đây là đoạn code gửi gmail, dùng để cài đặt các trang Giỏ hàng, và các biểu mẫu liên hệ, google biểu mẫu.


function guiBieuMau(e) {
    var email = "gmailcuaban@gmail.com";
    var subject = "Tiêu đề Email";
    var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
    var columns = s.getRange(1, 1, 1, s.getLastColumn()).getValues()[0];
    var message = "";
    for (var keys in columns) {
        var key = columns[keys];
        if (e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "")) {
            message += key + ' : ' + e.namedValues[key] + "\n\n";
        }
    }
    MailApp.sendEmail(email, subject, message);
}

Nhận xét

Contact Me on Zalo