🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #790K

Mẫu giao diện blogspot rút gọn

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Chia sẻ mẫu giao diện blogspot rút gọn chuẩn, template blogspot trắng để anh em có thể dùng nó để thiết kế các mẫu giao diện blogspot như bán hàng, bất động sản, thời trang, landing page, tin tức...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='indie.xml' b:templateVersion='1.3.0' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<b:attr name='xmlns' value=''/>
<b:attr name='xmlns:b' value=''/>
<b:attr name='xmlns:expr' value=''/>
<b:attr name='xmlns:data' value=''/>
<b:attr name='dir' value=''/>

<head>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0' name='viewport'/>
  <title>
    <data:blog.title/>
  </title>
  <b:if cond='data:view.isLayoutMode'>
    <b:template-skin>
      <![CDATA[
body#layout ul{list-style-type:none;list-style:none}
body#layout ul li{list-style-type:none;list-style:none}
/* Chỉ viết CSS cho Layout Blog */
]]>
    </b:template-skin>
  </b:if>
  <b:if cond='!data:view.isLayoutMode'>
    <b:skin version='1.3.0'><![CDATA[
      
/*
<!-- Variable definitions -->
<Variable name="keycolor" description="Main Color" type="color" default="$(main.color)" value="#ec5f1a"/>
<Variable name="followByEmail" description="Follow By Email Text" type="string" default="Get all latest content delivered straight to your inbox." value="Get all latest content delivered straight to your inbox."/>
<Group description="Theme Colors" selector="body">
<Variable name="main.color" description="Theme Color" type="color" default="#ec5f1a" value="#ec5f1a"/>
<Variable name="main.dark.color" description="Dark Color" type="color" default="#202020" value="#202020"/>
<Variable name="menu.color" description="Menu Color" type="color" default="#ffffff" value="#ffffff"/>
<Variable name="title.color" description="Title Color" type="color" default="#333333" value="#333333"/>
<Variable name="title.hover" description="Title Color on Hover" type="color" default="$(main.color)" value="#ec5f1a"/>
<Variable name="footer.color" description="Footer Color" type="color" default="#f1ffff" value="#f1ffff"/>
</Group>
<Group description="Theme Body" selector="body">
<Variable name="body.background.color" description="Body Background Color" type="color" default="#f8f8f8"  value="#f8f8f8"/>
<Variable name="body.background" description="Background" type="background" color="$(body.background.color)" default="$(color) url() repeat fixed top left" value="$(color) url() repeat fixed top left"/>
<Variable name="body.text.color" description="Text Color" type="color" default="#656565"  value="#656565"/>
<Variable name="body.link.color" description="Link Color" type="color" default="$(main.color)"  value="#ec5f1a"/>
</Group>
<!-- Extra Variables -->
<Variable name="body.text.font" description="Font" hideEditor="true" type="font" default="13px Poppins,sans-serif"  value="13px Poppins,sans-serif"/>
<Variable name="posts.background.color" description="Post background color" hideEditor="true" type="color" default="#ffffff"  value="#ffffff"/>
<Variable name="tabs.font" description="Font 2" hideEditor="true" type="font" default="13px Poppins,sans-serif"  value="13px Poppins,sans-serif"/>
<Variable name="posts.title.color" description="Post title color" hideEditor="true" type="color" default="#333333"  value="#333333"/>
<Variable name="posts.text.color" description="Post text color" hideEditor="true" type="color" default="#656565"  value="#656565"/>
<Variable name="posts.icons.color" description="Post icons color" hideEditor="true" type="color" default="$(main.color)"  value="#ec5f1a"/>
<Variable name="labels.background.color" description="Label background color" hideEditor="true" type="color" default="$(main.color)"  value="#ec5f1a"/>
*/

    ]]></b:skin>
  </b:if>
</head>

<body>
  <b:class cond='data:view.isPreview' name='preview'/>
  <b:class cond='data:view.isSingleItem' name='item-view'/>
  <b:class cond='data:view.isArchive' name='archive-view'/>
  <b:class cond='data:view.isLabelSearch' name='label-view'/>
  <b:if cond='data:view.isHomepage'> Nội dung ở trang chủ viết ở đây </b:if>
  <b:if cond='data:view.isLabelSearch'> Nội dung cho trang search/label/ </b:if>
  <b:if cond='data:view.isError'> Nội dung trang Lỗi 404 </b:if>
  <b:if cond='!data:view.isHomepage'>
    <b:if cond='!data:view.isLabelSearch'>
      <b:if cond='!data:view.isError'>
        <b:section class='main' id='mainpost' showaddelement='yes'/>
      </b:if>
    </b:if>
  </b:if>
</body>

</html>

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Contact Me on Zalo