🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #500K

Chuyển văn bản có dấu thành không dấu

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ

Công cụ Chuyển văn bản có dấu thành không dấu cho Blogger, Tool Chuyển văn bản có dấu thành không dấu. Có tùy chọn nối các chữ bằng khoảng trắng hoặc dấu gạch nối.


Công cụ này phù hợp cho các bạn khi viết bài soạn tiêu đề cho bài viết của Blog.

Chuyển văn bản có dấu thành không dấu
Toàn bộ code bên dưới

<style>
/*<![CDATA[*/
.custom-button{border-radius:5px;color:#fff}
#input{border-radius:5px}
#copyButton{margin-right:10px;border-radius:5px;color:#fff}
#resetButton{opacity:0;position:absolute;cursor:pointer;border-radius:5px}
.input-title{width:99%;border-radius:5px}
.output-title{width:99%;border-radius:5px;margin-bottom:20px!important}
.input-title,.output-title{position:relative;z-index:2;margin-bottom:0;height:44px;font-size:16px;line-height:1.42857143;color:#555;background-color:#fff;background-image:none;border:1px solid #ccc;text-indent:10px}
#title-form{max-width:600px;margin:50px auto;padding:20px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.1)}
.section-title{font-size:1.5em;color:#333;margin-bottom:15px}
.input-field{width:100%;padding:10px;margin-bottom:15px;border:1px solid #ccc;border-radius:5px;font-size:16px;box-sizing:border-box;height:44px}
.output-title{margin-bottom:30px}
.primary-button{display:inline-block;padding:10px 20px;font-size:16px;text-align:center;text-decoration:none;background-color:#3498db;color:#fff;border-radius:5px;cursor:pointer;transition:background-color 0.3s}
.primary-button:hover{background-color:#2980b9}
.secondary-button{display:inline-block;padding:10px 20px;font-size:16px;text-align:center;text-decoration:none;color:#333;border-radius:5px;cursor:pointer;border:1px solid #ccc;margin-left:10px;transition:background-color 0.3s}
.secondary-button:hover{background-color:#eee}
.label-text{font-size:16px;margin-right:10px;color:#333}
.select-field{font-size:16px;padding:8px;border:1px solid #ccc;border-radius:5px}
#remainingChars{font-weight:bold;color:#3498db}
/*]]>*/
</style>
 <form id="title-form">
   <h3 class="section-title">Input</h3>
   <input autofocus="" class="input-field" id="text" name="text" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" onkeydown="CountLeft(this.form.text, this.form, 8000);" onkeyup="CountLeft(this.form.text, this.form, 8000);" value="Nhập tiêu đề bài viết vào đây..." /><br /><br />
   <h3 class="section-title">Output</h3>
   <input class="output-title" id="result" name="result" readonly="" />
   <a class="primary-button" id="copyButton" type="button" value="COPY">Copy</a>
   <a class="secondary-button">
     <input id="resetButton" type="reset" value="RESET" />Reset</a>
   <label class="label-text" for="separator">Dấu phân cách:</label>
   <select class="select-field" id="separator" onchange="updateOutput()">
     <option value="space">Khoảng trắng</option>
     <option value="hyphen">Dấu gạch nối -</option>
   </select>
   <div>Số ký tự còn lại: <span id="remainingChars">8000</span></div>
 </form>
 <script>
   //<![CDATA[
   function updateOutput() {
     var userInput = document.getElementById('text').value;
     userInput = userInput.toLowerCase();
     userInput = userInput.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, 'a');
     userInput = userInput.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, 'e');
     userInput = userInput.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, 'i');
     userInput = userInput.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, 'o');
     userInput = userInput.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, 'u');
     userInput = userInput.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, 'y');
     userInput = userInput.replace(/đ/g, 'd');
     userInput = userInput.replace(/\[|\]|\(|\)|'|"|`|\\|%|!|#|\$|&|=|~|\^|<|>|\?|\/|\{|\}|\*|\||@|-|:|;/g, '');
     // Replace commas and periods with an empty string
     userInput = userInput.replace(/,|\./g, '');
     var separator = document.getElementById('separator').value;
     var replaceRegex = separator === 'hyphen' ? /,| |_|\+/g : /\s+/g;
     userInput = userInput.replace(replaceRegex, separator === 'hyphen' ? '-' : ' ');
     document.getElementById('result').value = userInput;
   }

   function CountLeft(input, form, maxChars) {
     var remainingCharsDisplay = form.querySelector('#remainingChars');
     if (input.value.length > maxChars) {
       input.value = input.value.substring(0, maxChars);
     } else {
       remainingCharsDisplay.textContent = maxChars - input.value.length;
     }
   }
   document.getElementById('text').addEventListener('keyup', function() {
     CountLeft(this, this.form, 8000);
     updateOutput();
   });
   document.getElementById('copyButton').addEventListener('click', function() {
     document.getElementById('result').select();
     document.execCommand('copy');
   });
   //]]>
 </script>

Demo

InputOutput

Copy Reset
Số ký tự còn lại: 8000

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Contact Me on Zalo