Tiện ích lên hệ cho template blogger

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Tiện ích lên hệ cho template blogger, phù hợp cho các blogspot bán hàng, tiện ích liên hệ này gồm có nút gọi điện thoại, messenger, email, nút lên đầu trang và một biểu tượng mặt cười.

Tiện ích lên hệ cho template blogger


Một blogspot bán hàng tất nhiên là không thể nào thiếu được các tiện ích liên hệ, tiện ích nó giúp cho khách hàng có thể liên hệ với bạn một cách nhanh nhất.

Cách cài đặt đơn giản là các bạn chỉ cần copy toàn bộ code bên dưới dán trước thẻ đóng </body> và lưu lại là xong.


<script>
//<![CDATA[
function awe_backtotop(){$(window).scroll(function(){$(this).scrollTop()>200?$('.backtop').addClass('show'):$('.backtop').removeClass('show')});$('.backtop').click(function(){return $("body,html").animate({scrollTop:0},800),!1});}window.awe_backtotop=awe_backtotop;
    //]]>
</script>    
<style>
  /*<![CDATA[*/
.social_fixed{position:fixed;right:40px;top:40%;z-index:9999}.social_fixed a.support,.social_fixed a.icon{filter:drop-shadow(0px 4px 30px rgba(19,28,25,0.1));position:relative}.social_fixed a.support span,.social_fixed a.icon span{color:#000;font-size:15px;font-weight:500;line-height:1.4}.social_fixed a.support span.one,.social_fixed a.icon span.one{display:block}.social_fixed a.support span.two,.social_fixed a.icon span.two{display:block;font-size:10px;font-weight:400}.social_fixed a.support svg,.social_fixed a.icon svg{width:61px;height:61px}.social_fixed a.support:hover .tooltip-text,.social_fixed a.icon:hover .tooltip-text{visibility:visible;opacity:1}.social_fixed a.support .tooltip-text,.social_fixed a.icon .tooltip-text{position:absolute;right:80px;z-index:9;padding:11.5px 15px;width:auto;border-radius:10px;color:#000;text-align:center;white-space:nowrap;cursor:pointer;background-color:#fff;visibility:hidden;opacity:0;-ms-transition:all 200ms linear;-webkit-transition:all 200ms linear;transition:all 200ms linear;filter:drop-shadow(0px 4px 30px rgba(19,28,25,0.1))}.social_fixed a.support .tooltip-text:after,.social_fixed a.icon .tooltip-text:after{content:"";width:0;height:0;border-width:10px;border-style:solid;border-color:transparent transparent transparent #fff;position:absolute;left:100%;top:0;bottom:0;margin:auto;-ms-transition:all 200ms linear;-webkit-transition:all 200ms linear;transition:all 200ms linear}.social_fixed a.icon{display:block;text-align:center;border-radius:50%;background:#fff;height:61px;width:61px;line-height:61px;margin-bottom:15px;filter:drop-shadow(0px 4px 30px rgba(19,28,25,0.1))}@media(max-width:767px){.social_fixed a.icon{padding:3px}}.social_fixed a.icon.shopee:hover svg path{fill:#040f28}.social_fixed a.icon:hover svg path{fill:#040f28}.social_fixed a.icon:nth-child(1) svg{width:33.95px;height:34.37px}.social_fixed a.icon:nth-child(2) svg{width:33.95px;height:26.09px}.social_fixed a.icon:nth-child(3) svg{width:31.47px;height:31.47px}.social_fixed a.icon svg{width:36px;height:36px}.social_fixed a.icon svg path{fill:#ff5f15}@media(max-width:767px){.social_fixed a.icon svg{width:14px;height:14px}}svg { overflow: hidden; vertical-align: middle; }
  /*]]>*/
</style>    
<div class='social_fixed d-none d-sm-none d-md-none d-lg-none d-xl-block'>
      <a class='icon social-button facebook' href='#' title='Liên hệ qua tin nhắn Facebook'>
        <svg viewBox='0 0 512 512' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
          <path d='M256.55 8C116.52 8 8 110.34 8 248.57c0 72.3 29.71 134.78 78.07 177.94 8.35 7.51 6.63 11.86 8.05 58.23A19.92 19.92 0 0 0 122 502.31c52.91-23.3 53.59-25.14 62.56-22.7C337.85 521.8 504 423.7 504 248.57 504 110.34 396.59 8 256.55 8zm149.24 185.13l-73 115.57a37.37 37.37 0 0 1-53.91 9.93l-58.08-43.47a15 15 0 0 0-18 0l-78.37 59.44c-10.46 7.93-24.16-4.6-17.11-15.67l73-115.57a37.36 37.36 0 0 1 53.91-9.93l58.06 43.46a15 15 0 0 0 18 0l78.41-59.38c10.44-7.98 24.14 4.54 17.09 15.62z'/>
        </svg>
        <span class='tooltip-text'>
          <span class='one'>Trung tâm hỗ trợ</span>
          <span class='two'>Liên hệ ngay với chúng tôi</span>
        </span>
      </a>
      <a class='icon social-button youtube' href='mailto:support@sapo.vn' title='Liên hệ qua mail'>
        <svg viewBox='0 0 512 512' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
          <path d='M464 64C490.5 64 512 85.49 512 112C512 127.1 504.9 141.3 492.8 150.4L275.2 313.6C263.8 322.1 248.2 322.1 236.8 313.6L19.2 150.4C7.113 141.3 0 127.1 0 112C0 85.49 21.49 64 48 64H464zM217.6 339.2C240.4 356.3 271.6 356.3 294.4 339.2L512 176V384C512 419.3 483.3 448 448 448H64C28.65 448 0 419.3 0 384V176L217.6 339.2z'/>
        </svg>
        <span class='tooltip-text'>
          <span class='one'>Trung tâm hỗ trợ</span>
          <span class='two'>Liên hệ ngay với chúng tôi</span>
        </span>
      </a>
      <a class='icon social-button instagram' href='tel:19006750' title='Liên hệ qua số điện thoại'>
        <svg viewBox='0 0 512 512' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
          <path d='M511.2 387l-23.25 100.8c-3.266 14.25-15.79 24.22-30.46 24.22C205.2 512 0 306.8 0 54.5c0-14.66 9.969-27.2 24.22-30.45l100.8-23.25C139.7-2.602 154.7 5.018 160.8 18.92l46.52 108.5c5.438 12.78 1.77 27.67-8.98 36.45L144.5 207.1c33.98 69.22 90.26 125.5 159.5 159.5l44.08-53.8c8.688-10.78 23.69-14.51 36.47-8.975l108.5 46.51C506.1 357.2 514.6 372.4 511.2 387z'/>
        </svg>
        <span class='tooltip-text'>
          <span class='one'>Trung tâm hỗ trợ</span>
          <span class='two'>Liên hệ ngay với chúng tôi</span>
        </span>
      </a>
      <a class='backtop icon' href='#' title='Lên đầu trang'>
        <svg viewBox='0 0 512 512' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
          <path d='M256 0C114.6 0 0 114.6 0 256c0 141.4 114.6 256 256 256s256-114.6 256-256C512 114.6 397.4 0 256 0zM390.6 310.6c-12.5 12.5-32.75 12.5-45.25 0L256 221.3L166.6 310.6c-12.5 12.5-32.75 12.5-45.25 0s-12.5-32.75 0-45.25l112-112C239.6 147.1 247.8 144 256 144s16.38 3.125 22.62 9.375l112 112C403.1 277.9 403.1 298.1 390.6 310.6z'/>
        </svg>
        <span class='tooltip-text'>
          <span>Lên đầu trang</span>
        </span>
      </a>
      <a class='support' href='#' title='Trung tâm hỗ trợ'>
        <svg fill='none' height='62' viewBox='0 0 62 62' width='62' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
          <path d='M61.5371 30.8848C61.5371 47.8615 47.7901 61.6499 30.772 61.6499C13.7952 61.6499 0.00683594 47.9029 0.00683594 30.8848C0.0482426 13.8666 13.7952 0.119629 30.8134 0.119629C47.7901 0.119629 61.5371 13.8666 61.5371 30.8848Z' fill='#FFBB00'/>
          <path d='M23.7748 18.09C23.7748 20.4502 21.8701 22.3963 19.4685 22.3963C17.1083 22.3963 15.1622 20.4916 15.1622 18.09C15.2036 15.6884 17.1083 13.7837 19.5099 13.7837C21.8701 13.7837 23.7748 15.6884 23.7748 18.09Z' fill='white'/>
          <path d='M46.3002 18.09C46.3002 20.4502 44.3955 22.3963 41.9939 22.3963C39.6337 22.3963 37.6876 20.4916 37.6876 18.09C37.729 15.6884 39.6337 13.7837 41.9939 13.7837C44.3955 13.7837 46.3002 15.6884 46.3002 18.09Z' fill='white'/>
          <path d='M30.8547 47.8615C41.0407 47.8615 49.2806 39.6216 49.2806 29.4355H12.4287C12.4287 39.6216 20.6686 47.8615 30.8547 47.8615Z' fill='white'/>
        </svg>
        <span class='tooltip-text'>
          <span class='one'>Trung tâm hỗ trợ</span>
          <span class='two'>Nhanh chóng - Tận tâm - Uy tín</span>
        </span>
      </a>
    </div>

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Contact Me on Zalo