🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #790K

Chuyển hình ảnh thành văn bản với Tesseract

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Tesseract là một thư viện OCR (Optical Character Recognition - Nhận diện ký tự quang học) mã nguồn mở, được phát triển bởi nhóm Google Research. OCR là một công nghệ có khả năng chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản thành văn bản có thể xử lý được. Tesseract có khả năng nhận diện ký tự từ hình ảnh và chuyển nó thành văn bản có thể sử dụng.

Tesseract được xây dựng để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và nó có thể nhận diện văn bản từ các hình ảnh chất lượng thấp, hình ảnh có nền độc lập, và các loại font khác nhau. Nó đã trải qua nhiều bản cập nhật và cải tiến từ cộng đồng người phát triển.

Trong mã JavaScript bạn đã cung cấp, đoạn mã sử dụng thư viện Tesseract.js để thực hiện OCR trên hình ảnh được chọn bởi người dùng từ một tệp hình ảnh. Kết quả sau cùng là văn bản được nhận diện từ hình ảnh.


Chuyển Đổi Hình Ảnh thành Văn Bản Dễ Dàng với Ứng Dụng OCR Tesseract.js
Nhận Diện Ký Tự từ Hình Ảnh với Tesseract.js: Bước Vào Thế Giới OCR Đơn Giản
OCR Nhanh Chóng và Hiệu Quả với Tesseract.js: Biến Ảnh thành Văn Bản chỉ trong vài Bước


Code

<style>
/*<![CDATA[*/
#read-container{font-family:'Arial',sans-serif;margin:20px;text-align:center}
#read-container .custom-file-input{display:inline-block;padding:10px;font-size:14px;font-weight:bold;text-align:center;white-space:nowrap;cursor:pointer;border:2px solid #3498db;color:#3498db;border-radius:5px;background-color:#fff;transition:background-color 0.3s ease-in-out,color 0.3s ease-in-out}
.custom-file-input:hover{background-color:#3498db;color:#fff}
#read-container .custom-file-input:active{background-color:#2980b9;color:#fff}
#read-container .file-name{display:inline-block;margin-left:10px;font-style:italic}
#read-container label{display:inline-block;padding:10px;background-color:#3498db;color:#fff;cursor:pointer;border-radius:5px}
#read-container button{padding:10px;background-color:#2ecc71;color:#fff;border:none;border-radius:5px;cursor:pointer}
#read-container #result{margin-top:20px}
#read-container pre{white-space:pre-wrap}
/*]]>*/
</style>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tesseract.js/5.0.4/tesseract.min.js"></script>
<div id='read-container'>
  <input type="file" id="imageInput" accept="image/*" class="custom-file-input">
  <span class="file-name"></span>
  <button onclick="performOCR()">Tách lấy chữ</button>
  <div id="result"></div>
</div>
<script>
//<![CDATA[
  function performOCR() {
    var inputElement = document.getElementById('imageInput');
    var resultElement = document.getElementById('result');
    var file = inputElement.files[0];
    if (file) {
      var reader = new FileReader();
      reader.onload = function(e) {
        var img = new Image();
        img.src = e.target.result;
        img.onload = function() {
          Tesseract.recognize(img, 'vie', {
            logger: info => console.log(info),
            psm: 3,
          }).then(({
            data
          }) => {
            if (data && data.text) {
              console.log('OCR Result:', data.text);
              resultElement.innerHTML = '<p>OCR Result:</p><pre>' + data.text + '</pre>';
            } else {
              console.log('OCR Result not found.');
              resultElement.innerHTML = '<p>OCR Result not found.</p>';
            }
          });
        };
      };
      reader.readAsDataURL(file);
    } else {
      alert('Please select an image.');
    }
  }
//]]>
</script>

Demo


Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Contact Me on Zalo