Javascript định dạng số phân cách hàng nghìn

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Hướng dẫn các bạn code Javascript định dạng số phân cách hàng nghìn phân cách bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm, Code javascript định dạng số phân cách hàng nghìn, Format number with Javascript.

Bài viết này hướng dẫn cách định dạng lại số hàng nghìn phân cách bởi dấu phẩy hoặc dấu chấm. Trong quá trình code template blogspot bán hàng mình thường xuyên sử dụng chúng đế định dạng lại số tiền. Định dạng lại số bằng Javascript, phân cách số hàng nghìn bằng dấu phẩy, dấu chấm.

Javascript định dạng số phân cách hàng nghìn

Cách 1: Chúng ta viết một hàm xử lý như sau:


<script>
    function formatNumber(a, b, c, d) {
        var e = isNaN(b = Math.abs(b)) ? 2 : b;
        b = void 0 == c ? "," : c;
        d = void 0 == d ? "," : d;
        c = 0 > a ? "-" : "";
        var g = parseInt(a = Math.abs(+a || 0).toFixed(e)) + "",
            n = 3 < (n = g.length) ? n % 3 : 0;
        return c + (n ? g.substr(0, n) + d : "") + g.substr(n).replace(/(\d{3})(?=\d)/g, "$1" + d) + (e ? b + Math.abs(a - g).toFixed(e).slice(2) : "")
    }
</script>

Chúng ta gọi hàm trên và ví dụ sử dụng như sau:

Phân cách số hàng nghìn bằng dấu phẩy.


<script>
    var a = 20000;
    var b = formatNumber(a, 0, ".", ",");
    // kết quả b = 20,000
</script>


Phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm.


<script>
    var a = 20000;
    var b = formatNumber(a, 0, ",", ".");
    // kết quả b = 20.000
</script>


Cách 2: Cách này ngắn gọn hơn so với cách 1.

Phân cách hàng nghìn bởi dấu phẩy:


<script>
    function formatNumber(num) {
        return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,')
    }
    var a = 20000;
    var b = formatNumber(a);
    // kết quả b = 20,000
</script>

Phân cách số hàng nghìn bởi dấu chấm:


<script>
    function formatNumber(num) {
        return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1.')
    }
    var a = 20000;
    var b = formatNumber(a);
    // kết quả b = 20.000
</script>

Cách 3:

Định dạng phân cách bàng dấy phẩy


<script>
    function formatNumber(num) {
        var n = Number(num);
        return n.toLocaleString("en");
    }
    var a = 12000;
    var b = formatNumber(a);
    // kết quả b = 12,000
</script>


Định dạng phân cách bàng dấy chấm


<script>
    function formatNumber(num) {
        var n = Number(num);
        return n.toLocaleString("vi");
    }
    var a = 12000;
    var b = formatNumber(a);
    // kết quả b = 12.000
</script>


Nhận xét

×