Template blogspot rút gọn

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Dưới đây là mẫu Template blogspot rút gọn trắng tinh xóa bỏ tất cả các tiện ích chỉ còn lại cấu trúc html cơ bản.

Template blogspot rút gọn

Với mẫu Template blogspot rút gọn này nó có rất nhiều công dụng hữu ích như: Test code, thiết kế blogspot, clone giao diện, rip giao diện blogspot...


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:js='false' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='fancy.xml' b:templateVersion='1.3.2' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

<head>
  <meta charset='UTF-8' />
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=5' name='viewport' />
  <title>
    <data:view.title.escaped />
  </title>
  <b:template-skin>
    <![CDATA[
      ]]>
  </b:template-skin>
  <b:skin>
    <![CDATA[
      ]]>
  </b:skin>
</head>

<body>
  <b:section id='main' showaddelement='yes'>
  </b:section>
</body>

</html>

Nhận xét