Tạo khung đăng ký Email bằng HTML CSS JS

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Sau đây mình hướng dẫn các bạn Tạo khung đăng ký Email bằng HTML CSS JS đơn giản hiệu ứng đẹp, giúp cho khách hàng hay độc giả để lại email trên trang web của bạn.

Tạo khung đăng ký Email bằng HTML CSS JS

Từ đó giúp cho bạn việc thu thập các email đơn giản trong quá trình  tiếp thị email marketing, các khách hàng tiềm năng giúp bạn bán hàng, quảng bá sản phẩm tới những email đó.

Các bước làm như sau:

Bước 1: Thêm thư viện jQuery trong thẻ <head>

Nếu blogspot hoặc trang web của bạn có sử dụng rồi thì bỏ qua bước này, vì đa số blog hoặc trang web đều sử dụng thư viện này rồi.


<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"/>

Bước 2: Thêm CSS

Nếu là blogspot các bạn copy dán trước thẻ đóng </b:skin>


:root{--color-first:#65587f;--color-second:#f18867;--color-third:#e85f99;--color-forth:#50bda1;--block-width:300px;--block-height:270px;--border-width:.625rem;--border-radius-outer:8px;--border-radius-inner:calc(var(--border-radius-outer) / 2);--font-plain:"IBM Plex Sans",sans-serif;--font-special:"Fredoka One",sans-serif;box-sizing:border-box;line-height:1.4}
*,*:before,*:after{box-sizing:inherit}
.newsletter-hoatranblog{background:#fff;color:#5e5e5e;font-family:var(--font-plain);height:90vh;display:flex;justify-content:center;align-items:center}
.rainbow{width:100%;height:100%;-webkit-animation:o-rotate-360 linear 8s infinite;animation:o-rotate-360 linear 8s infinite}
.rainbow span{display:block;width:100%;height:100%;position:relative;transform:translate(-50%,-50%)}
.rainbow span:after{display:block;content:"";width:100%;height:100%;position:absolute;left:100%}
.rainbow span:first-child{background:var(--color-first)}
.rainbow span:first-child:after{background:var(--color-second)}
.rainbow span:last-child{background:var(--color-third)}
.rainbow span:last-child:after{background:var(--color-forth)}
.c-subscribe-box{width:var(--block-width);height:var(--block-height);overflow:hidden;position:relative;box-shadow:0 10px 40px -10px rgba(0,64,128,0.2);border-radius:var(--border-radius-outer)}
.c-subscribe-box__wrapper{width:calc(100% - var(--border-width));height:calc(100% - var(--border-width));position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);background:#fff;padding:1.2rem 1rem 1.8rem;display:flex;flex-direction:column;border-radius:var(--border-radius-inner)}
.c-subscribe-box__title{font-size:1.6rem}
.c-subscribe-box__desc{font-size:0.935rem;margin:0.7rem auto 1.8rem;max-width:240px}
.c-subscribe-box__form{margin-top:auto}
.c-form--accent input:hover,.c-form--accent input:active,.c-form--accent input:focus{border-color:var(--color-third);box-shadow:0 0 0 3px rgba(232,94,152,0.25)}
.c-form--accent [type=submit]{background:var(--color-third);border-color:var(--color-third);color:#fff;border:none}
@-webkit-keyframes o-rotate-360{0%{transform:rotate(0)}100%{transform:rotate(360deg)}}
@keyframes o-rotate-360{0%{transform:rotate(0)}100%{transform:rotate(360deg)}}
[type=submit]{margin-bottom:0;font-family:var(--font-special);font-weight:normal;letter-spacing:0.015em;font-size:1.1rem}
[type=submit]:active{transform:scale(0.97)}
[type=color],[type=date],[type=datetime],[type=datetime-local],[type=email],[type=month],[type=number],[type=password],[type=search],[type=tel],[type=text],[type=url],[type=week],[type=time],select,textarea{display:block;border:1px solid #dedede;border-radius:4px;padding:0.75rem;outline:none;background:transparent;margin-bottom:0.5rem;font-size:1rem;width:100%;max-width:100%;line-height:1}
.button,a.button,button,[type=submit],[type=reset],[type=button]{text-transform:none;padding:0.75rem 1.25rem;margin:0 0 0.5rem 0;vertical-align:middle;text-align:center;cursor:pointer;text-decoration:none;line-height:1}
.full-button,a.full-button{display:block;width:100%}
input{font-family:inherit;color:inherit;outline:none;font-size:93%;transition:all 300ms ease}
h3{margin:0;letter-spacing:-0.015em;font-family:var(--font-special);font-weight:normal;line-height:1.4}
.u-align-center{text-align:center}
.hidden{display:none}      

Bước 3: Thêm HTML vào vị trí muốn hiển thị


<div class="newsletter-hoatranblog">
  <div class="c-subscribe-box u-align-center">
    <div class="rainbow"><span></span><span></span></div>
    <div class="c-subscribe-box__wrapper">
      <h3 class="c-subscribe-box__title">Join my newsletter</h3>
      <p class="c-subscribe-box__desc">You like articles of the blog? Sign up for updates via email.</p>
      <form class="c-form c-form--accent c-subscribe-box__form" action="https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf3KpelLaCs_vqaDfUUIz8v625JVZMgjUnXnhBaiDoITN4Qbg/formResponse" target="hidden_iframe" method="post">
        <input class="u-align-center" type="email" placeholder="hotro@giaodien.blog" name="entry.2050124040" />
        <input class="full-button" type="submit" value="Subscribe" />
      </form>
      <p class="descNewsletter"></p>
      <iframe class="hidden" id="hidden_iframe" name="hidden_iframe"></iframe>
    </div>
  </div>
</div>


Bước 4: Thêm đoạn Javascript trước thẻ đóng </body> 

Code xử lý khi nhấn Submit form


<script>
  //<![CDATA[
  $(".c-subscribe-box").each(function() {
    $("form").submit(function() {
      $("form.c-subscribe-box__form").toggle();
      $("p.descNewsletter").html('Bạn đã đăng ký email thành công!');
    })
  })
  //]]>
</script>


Bước 5: Các bạn căn chỉnh lại CSS cho phù hợp với trang web của bạn

Bước 6: Cài Google form để nhận dữ liệu xem video


https://www.youtube.com/watch?v=0WapbSqM43I


Bạn nào dùng Google Site thì sử dụng code dưới, copy dán vào mã HTML


<div class="newsletter-hoatranblog">
  <div class="c-subscribe-box u-align-center">
    <div class="rainbow"><span></span><span></span></div>
    <div class="c-subscribe-box__wrapper">
      <h3 class="c-subscribe-box__title">Join my newsletter</h3>
      <p class="c-subscribe-box__desc">You like articles of the blog? Sign up for updates via email.</p>
      <form class="c-form c-form--accent c-subscribe-box__form" action="https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf3KpelLaCs_vqaDfUUIz8v625JVZMgjUnXnhBaiDoITN4Qbg/formResponse" target="hidden_iframe" method="post">
        <input class="u-align-center" type="text" placeholder="Nhập số ĐT" name="entry.2050124040" />
        <input class="full-button" type="submit" value="Gửi" />
      </form>
      <p class="descNewsletter"></p>
      <iframe class="hidden" id="hidden_iframe" name="hidden_iframe" style="display:none"></iframe>
    </div>
  </div>
</div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
  $(".c-subscribe-box").each(function() {
    $("form").submit(function() {
      $("form.c-subscribe-box__form").toggle();
      $("p.descNewsletter").html('Bạn đã đăng ký email thành công!');
    })
  })
</script>
<style>
:root{--color-first:#65587f;--color-second:#f18867;--color-third:#e85f99;--color-forth:#50bda1;--block-width:300px;--block-height:270px;--border-width:.625rem;--border-radius-outer:8px;--border-radius-inner:calc(var(--border-radius-outer) / 2);--font-plain:"IBM Plex Sans",sans-serif;--font-special:"Fredoka One",sans-serif;box-sizing:border-box;line-height:1.4}
*,*:before,*:after{box-sizing:inherit}
.newsletter-hoatranblog{background:#fff;color:#5e5e5e;font-family:var(--font-plain);height:90vh;display:flex;justify-content:center;align-items:center}
.rainbow{width:100%;height:100%;-webkit-animation:o-rotate-360 linear 8s infinite;animation:o-rotate-360 linear 8s infinite}
.rainbow span{display:block;width:100%;height:100%;position:relative;transform:translate(-50%,-50%)}
.rainbow span:after{display:block;content:"";width:100%;height:100%;position:absolute;left:100%}
.rainbow span:first-child{background:var(--color-first)}
.rainbow span:first-child:after{background:var(--color-second)}
.rainbow span:last-child{background:var(--color-third)}
.rainbow span:last-child:after{background:var(--color-forth)}
.c-subscribe-box{width:var(--block-width);height:var(--block-height);overflow:hidden;position:relative;box-shadow:0 10px 40px -10px rgba(0,64,128,0.2);border-radius:var(--border-radius-outer)}
.c-subscribe-box__wrapper{width:calc(100% - var(--border-width));height:calc(100% - var(--border-width));position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);background:#fff;padding:1.2rem 1rem 1.8rem;display:flex;flex-direction:column;border-radius:var(--border-radius-inner)}
.c-subscribe-box__title{font-size:1.6rem}
.c-subscribe-box__desc{font-size:0.935rem;margin:0.7rem auto 1.8rem;max-width:240px}
.c-subscribe-box__form{margin-top:auto}
.c-form--accent input:hover,.c-form--accent input:active,.c-form--accent input:focus{border-color:var(--color-third);box-shadow:0 0 0 3px rgba(232,94,152,0.25)}
.c-form--accent [type=submit]{background:var(--color-third);border-color:var(--color-third);color:#fff;border:none}
@-webkit-keyframes o-rotate-360{0%{transform:rotate(0)}100%{transform:rotate(360deg)}}
@keyframes o-rotate-360{0%{transform:rotate(0)}100%{transform:rotate(360deg)}}
[type=submit]{margin-bottom:0;font-family:var(--font-special);font-weight:normal;letter-spacing:0.015em;font-size:1.1rem}
[type=submit]:active{transform:scale(0.97)}
[type=color],[type=date],[type=datetime],[type=datetime-local],[type=email],[type=month],[type=number],[type=password],[type=search],[type=tel],[type=text],[type=url],[type=week],[type=time],select,textarea{display:block;border:1px solid #dedede;border-radius:4px;padding:0.75rem;outline:none;background:transparent;margin-bottom:0.5rem;font-size:1rem;width:100%;max-width:100%;line-height:1}
.button,a.button,button,[type=submit],[type=reset],[type=button]{text-transform:none;padding:0.75rem 1.25rem;margin:0 0 0.5rem 0;vertical-align:middle;text-align:center;cursor:pointer;text-decoration:none;line-height:1}
.full-button,a.full-button{display:block;width:100%}
input{font-family:inherit;color:inherit;outline:none;font-size:93%;transition:all 300ms ease}
h3{margin:0;letter-spacing:-0.015em;font-family:var(--font-special);font-weight:normal;line-height:1.4}
.u-align-center{text-align:center}
.hidden{display:none}
</style>

Nhận xét

×

Tổng hợp kho giao diện blogspot đẹp chuẩn seo chuẩn mobile

Kho giao diện blogspot được thiết kế đẹp hiện đại tối ưu seo, thiết kế chuẩn mobile responsive, mẫu blogspot đa dạng phong phú nhiều mẫu mẫ được cập nhật và update liên tục

Nhiều theme blogger được thiết kế đẹp bởi Giaodien.blog chuẩn seo, và nhiều template blogspot miễn phí như bán hàng, bất động sản, landing page, dịch vụ, công ty

Nhiều Mẫu Blogger Cao cấp và Miễn phí Tốt nhất năm 2021. Chúng tôi tạo các Mẫu Blogger Chuyên nghiệp, Chất lượng Cao, Tối ưu hóa SEO và tốc độ load nhanh nhất. Cung cấp, tổng hợp và hỗ trợ miễn phí những template blogspot cực đẹp, template chuẩn SEO, thiết kế responsive dành cho Blogspot. Trang chia sẻ, download giao diện blogspot chuyên nghiệp, chuẩn seo, load trang nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Mẫu template blogspot bán hàng đẹp được chia sẻ miễn phí, mẫu blogspot bán hàng thiết kế ... share template bán hàng cho blogspot, share theme blogger bán hàng.

Chúng tôi chuyên bán các mẫu giao diện blogger bán hàng, và thiết kế blogspot theo yêu cầu, giá cả phải chăng. Template được thiết kế đẹp nhất, không có lỗi vặt, bạn hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra khi mua một template blogspot đẹp seo hiện đại

Theme blogger bán hàng thiết kế luôn luôn được tích hợp giỏ hàng, và nhiều mẫu thiết kế dành cho tiếp thị liên kết trên nền blogspot

Template blogspot tiếp thị liên kết được tối ưu seo giúp bạn có thể làm tiếp thị liên kết trực tiếp trên blogger blogspot, nhiều mẫu tiếp thị đẹp, tài chính, vay tiền blogspot

Template blogspot dự án bất động sản đẹp chuẩn seo hiện đại phù hợp làm website bất động sản bằng blogspot như dự án chung cư, nhà đất, biệt thự, công ty du lịch, theme blogspot bất động sản được thiết kế chuẩn seo responsive trên mobile ipad

Mẫu blogspot bất động sản đẹp

Giao diện blogspot thiết kế đẹp hiện đại tối ưu seo, khi mua các bạn được mình hỗ trợ cài đặt hoàn chỉnh, hỗ trợ trong quá trình sử dụng, được nhận bản nâng cấp miễn phí

Điểm nổi bật của template do mình thiết kế đó là:

Luôn luôn chuẩn seo

Luôn luôn có bố cục giúp bạn thao tác cài đặt dễ dàng và nhanh chóng

Đăng bài tự do soạn thảo, kết hợp với liên kết đính kèm

Vì vậy bạn mua template blogspot thì hãy liên hệ với mình nhận được hỗ trợ nhé, đảm bảo uy tín chất lượng về template blogspot bạn đãm mua

Blogspot là gì?

Blogspot là một nền tảng miễn phí cho phép bạn tạo trang blog miễn phí, có thể tọa các trang blogspot bán hàng, blogspot bất động sản, blogspot landing page với các mẫu giao diện blogspot có sẵn ở trang của mình là Giaodien.blog

Giao diện thiết kế chuẩn seo, chuẩn responsive trên mobile và ipad